U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
2018-2019 Jou my wjukken
2017-2018 Lamelos!
2016-2017 In gearwurking mei iisclub Donia: IIS
2015-2016 It Perron
2014-2015 Alles Ût
2013-2014 Amateurs
2012-2013 Dea Gewoan
2011-2012 Heijermans en Shakespeare
2010-2011 TWA
2009-2010 Ien fleach oer it koekoeksnest
2008-2009 Harmonie 100 jier
2007-2008 It doek giet op foar moard
Leafde op 'e seisde ferdjipping
Godskes in Gabber
2006-2007 Iepen Doekje
2005-2006 En wy blieuwe ek te sliepen
2004-2005 Trije einepiken
2001-2002 Gewoan te Gek
2000-2001 Ien dei Frede
1999-2000 Om it libben fan Lyfke
1998-1999 De Faam
1997-1998 Op hoop van segen
1996-1997 Durk Snoad
1995-1996 De Gouden Swipe
1994-1995 Sil de strânjutter
1993-1994 De ynbylde sike
1992-1993 In lang wyk-ein
1991-1992 Jierdei-feest
1990-1991 Moard op fersyk
1989-1990  It spoar bjuster
1988-1989 De spoektrein
1987-1988 De lutrine yn't swart
1986-1987 Frou en faem
1985-1986 Jou se de romte
1984-1985 Werom nei de natuer
1983-1984 In skûle yn 'e nacht
1982-1983  De optocht
1981-1982 De hite hinnepôle
1980-1981 Albidil
1979-1980 De jouns fan 'e langste dei
1978-1979 De specialiteit fan it hûs
1977-1978 Lok hwat jouste
1976-197 In keardel út ien stik
1975-1976 Keamer to hier
1974-1975 Wikels op é douwetille
1973-1974 It biologysk wûnder
1972-1973 Saeklik bisjoen