50 jier toanielselskip Sint Nyk!

Wy bestean 50 jier!
Yn april hawwe wy 6 kear ús 'Jubeleving' opfiert. Dit wie in grút súkses.
Sa, TIGE TANK FOAR JO BESITE!
Jo kinne noch ris genietsje fan alle ferhalen en stikken yn ús jubileumboek.
Te keap by Drogisterij De Magneet yn Sint Nyk as jo kinne ús in email stjoere.